ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА https://www.yconsultbg.com


І. ПРИЕМАНЕ И ДЕЙСТВИЕ

1.Настоящите общи условия уреждат отношенията на интернет сайтът https://www.yconsultbg.com / наричан по долу за кратко „Сайтът“/ , за осъществяване на виртуални контакти между Инекскон ООД / Наричан по долу за кратко „Доставчика“/ и Потребителите / Ползвателите, уреждайки правата и задълженията и на Потребителите и на Доставчика на интернет сайта.
2. Настоящите Общи условия за ползване са приети с решение на Общото събрание на Дружеството във връзка с чл.9 от Закона за електронна търговия.
3. Приемането на настоящите Общи условия за ползване е задължително условие за разглеждане на сайта за всеки потребител, заредил интернет сайта https://www. yconsultbg.com /
3.1.Публикуването на услуги в Сайта не се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение от Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон, те са качени с информативна цел и служат като реклама/информация за услугите, които Дружеството предлага.
3.2.Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване, достатъчно условие за което е всяко негово активно действие или пасивно поведение след зареждане на браузера на https://www.yconsult.bg Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “ Прочетох и се съгласих с Общи условия”. С маркирането на полето (чекбокса) “ Прочетох и се съгласих с Общи условия” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
3.3.”Активно действие” означава натискане (кликване) на електронна връзка препращайки потребителя към други интернет страници от сайта на https://www. yconsultbg.com /
3.4.”Пасивно поведение” означава, че потребителят е в сайта, но не отива към други препратки в https://www. yconsultbg.com /, а само страницата, която е отворил в сайта, т.е. няма активно поведение.
4.С посещението на https://www. yconsultbg.com, потребителят са задължава да спазва настоящите Общи условия за ползването му. Инекскон ООД си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общи условия за ползване без да изпраща писмено уведомление до потребителя и без да уведомява същия предварително.
5. Инекскон ООД си запазва правото да прекрати или спре достъпа на потребител или използването на сайта, ако: основателно смята, че потребителя нарушава тези Общи условия за ползване или счита, че е необходимо това да се направи с оглед осигуряване на сигурност.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ

Задължителна информация съгласно чл.4 от Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Инекскон ООД - Доставчик;
2. Седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София , район р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 917, вх. В, ет. 2, ап. 49.
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: : България, област София (столица), община Столична, гр. София, район „Средец“, ул. „Хан Аспарух” № 54, ет. 3, ап. 5
4. Данни за кореспонденция: България, област София (столица), община Столична, гр. София, район „Средец“, ул. „Хан Аспарух” № 54, ет. 3, ап. 5 тел.: 02 423 30 77, Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър към Агенция по вписванията ЕИК 205218204;
6. Езикът на сайта е на български език и има възможност използването на сайта да става и на английски език.
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG205218204

ОРГАНИ ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ НАДЗОР

-Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518, Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч., Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Интернет страница: www.cpdp.bg

- Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, Телефон за информация и сигнали: 02/933 0565, факс 02/9884218, телефон на потребителя: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;

-Комисия за защита на конкуренцията:
Адрес: 1000 гр.София, бул. "Витоша" №18, Телефон за информация и сигнали: 02 935 62 22, Деловодство (02) 935 61 13, Факс: (02) 980 73 15,Уеб сайт: www.cpc.bg. Е-адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


IIІ. ТЕРМИНОЛОГИЯ:

Ползвайки сайта, потребителите на https://www. yconsultbg.com заявяват, че са запознати със следните термини:
1. Интернет сайт е страница, която зарежда вашият браузер при изписване на електронният адрес https://www. yconsultbg.com от вашата начална страница.
2. Потребител на интернет страницата е всяко лице, което е отворило страницата на https://www. yconsultbg.com
3. Сайта не генерира Потребителско име и парола за достъп, тъй като сайта е само с информативна цел и чрез него не се сключват договори.
6. Браузер - компютърна програма, която дава възможност за пренос, обработка и визуализация на данни.

ІV. ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И АКТУАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА САЙТА:

Инекскон ООД полага непрекъснати усилия за коректност на информацията, съдържаща се в настоящия сайт, но не носи отговорност, ако информацията, предоставена в него не е точна, пълна и актуална. Материалите в този сайт са само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствен източник за вземане на решения, без да е необходимо консултиране със служители на фирмата и/или първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко позоваване или използване на информация (материал) от този сайт е изцяло отговорност на потребителя.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ НА САЙТА:

1. Цялото съдържание на този сайт (включително, но без ограничение текст, продукт/и, дизайн, графики, лога, икони, изображения, аудио и видео клипове, файлове за изтегляне, интерфейси, кодове, софтуер, както и на подбора и подреждането в него), е изключителна собственост и се управлява от Инекскон ООД , неговите лицензодатели или доставчици на съдържание при съответното действие и на други приложими закони. Съдържанието на сайта е предназначено единствено за лична употреба на потребителите. Всяко друго използване на съдържанието на сайта включително, но не ограничено в модифициране, разпространение, предаване, представяне, излъчване, публикуване, качване, лицензиране, прехвърляне или продажба, създаване на материали, информация, софтуер, продукти или услуги, получени от сайта https://www. yconsultbg.com или използване на обекта за целите, които са конкурентни на тези на Инекскон ООД, е изрично забранено. Вие, като Потребител, се съгласявате да не използвате каквото и да е устройство, софтуер или хардуер, предназначен да повреди или да повлияе върху правилното функциониране на сайта или на някоя от услугите, които се предлагат на нашия сайт, да влизат неправомерно в системата с база данни на същия. Вие се съгласявате да не предприемате каквото и да е действие, което налага неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на нашия уеб сайт
Ползвайки сайта потребителите се съгласяват, че нямат право да прекъсват или да се опитват да прекъснат работата на сайта по никакъв начин. Инекскон ООД си запазва правото, по свое усмотрение, да ограничи или прекъсне достъпа на потребител до сайта без предупреждение.


VІ. ПРЕДМЕТ
1. Инекскон ООД не предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване посредством своя сайт https://www. yconsultbg.com
2. Потребителят не закупува стоки и/или услуги, използвайки интернет сайтът предоставен от Доставчика. Не се извършва електронно заявяване за покупко-продажба.
3. Инекскон ООД не носи отговорност за:
- Вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, предлагащи стоки или услуги чрез сайта https://www. yconsultbg.com Инекскон ООД;
- Вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез банери или препратки, поставени на настоящият сайт;
- Вредите настъпили при липса или прекъсване на достъп до интернет сайтът https://www. yconsultbg.com независещи от екипа на същия;
- Нарушаване на авторски права чрез позиционирането на материали предоставени от трети лица промотиращи чрез интернет сайта собственост на Инекскон ООД
4. Потребителят се задължава, при ползването на представения му достъп до електронната платформа, да спазва настоящите общи условия, интернет етикета, българското законодателство, приложимите други закони, правата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред. Потребителят се задължава да уведомява незабавно Инекскон ООД за всеки случай на открито или извършено нарушение.
VІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

1. Инекскон ООД не събира и обработва лични данни на Потребителите на сайта https://www. yconsultbg.com Той изцяло е с рекламна/информационна цел. Използването на този сайт, обикновено е възможно, без да се предоставят лични данни. Искаме да Ви информираме, че ако предоставяте в този сайт лични Ваши данни (като име, адрес, имейл адрес,тел. номер и други), това винаги се прави на доброволни начала, и Вашите данни ще бъдат съхранени и използвани, в съответствие с валидните национални и европейски правила за защита на данните, за обработка на Вашите запитвания. В полето контакти са посочени телефоните на Дружеството за контакт, както и регистрационна форма за контакт.
2. Ако Потребителят иска да се свърже с представител на Дружеството и да предостави своите лични данни по електронен път, посредством регистрационната форма за контакт с него, за него ще важат следните правила:
2.1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя, при която той изразява волята си за съгласие с настоящите общи условия.
2.2. При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, Потребителят се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между страните.
2.3. Потребителят изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „“ Прочетох и се съгласих с Общи условия” и последващо натискане на бутона „Продължете”. Съгласието изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
2.4. Доставчика си запазва правото да събира, пренася и обработва информацията, която е получил от Потребителя предоставяйки си личните данни при контакта с представители на Инекскон ООД. С приемането на настоящите условия и ако предоставите личните си данни, вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставената от Вас информация, в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство.
2.5. Личните данни, придобити от Инекскон ООД, и доброволно предоставени от Потребителя, няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да се съхраняват на хартиен носител повече от 30 дни.
2.6. Инекскон ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, описани в настоящите Общи условия
2.7. С приемането на Общите условия потребителят се съгласява личните му данни, в случай на предоставяне, както и зададени въпроси, коментари, харесани оферти, да бъдат използвани от Инекскон ООД за целите на директния маркетинг.
2.8. Потребителят Декларира, че е информиран по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и е съгласен със следното:
- Личните му данни да бъдат използвани и за целите на статистиката упоменати в т.1, т.2 и т. 3 от раздел VІІІ от настоящите Общи условия.
- Съгласява се и изрично овластява Инекскон ООД за използването на личните данни, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД.
3. Инекскон ООД информира Потребителя, че има право да възрази срещу обработването и разкриването на личните му данни за целите на директния маркетинг в съответствие с посоченото в чл.34а, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗЛД.
4. Потребителят разбира също така, че има право на достъп или на корекция на личните му данни чрез писмено заявление, отправено до Инекскон ООД по реда на ЗЗЛД.
4.1.Подаването на заявление е безплатно. При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.
4.2. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници, като към заявлението се прилага нотариално заверено удостоверение за наследници.
4.3. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно - 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на Дружеството.
4.4. Инекскон ООД изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично - срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.
4.5. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.
4.6. В случай, че Инекскон ООД не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, той има право да упражни правото си на защита.
4.7.Физическите лица, чиито лични данни се обработват от Инекскон ООД имат следните права:
а.право на информираност, относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
б.право на достъп до отнасящи се до тях данни. В случаите, когато при предоставяне правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице;
в.право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
г.право на възражение пред администратора срещу обработването и/или разкриването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това. Право да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица при наличие на законово основание за това;
д.право на защита- пред КЗЛД и по съдебен ред.
5. Инекскон ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получено съгласие на потребителя при регистрация или в по- късен момент след регистрацията;
- информацията е изисквана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установени процедури;
- други случаи, посочени в закона.
6. Потребителят разрешава в потребителските му профили във https://www. yconsultbg.com, Facebook и навсякъде във виртуалното пространство, както и на посоченият от него електронен адрес (e-mail), да му бъдат изпращани лични и други търговски съобщения от Инекскон ООД.
Криптиране
Инекскон ООД предприема технически и организационни предпазни мерки за сигурност , за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп. Използват се криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол

IХ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. До максималната степен, разрешена от приложимото право, Инекскон ООД в никакъв случай няма да носи отговорност пред вас или някой друг за всякакви вреди, произтичащи от използването на сайта и / или на Съдържанието му, или всяка информация, съдържаща описание на продуктите, рекламирани чрез Интернет сайтът или Facebook страницата, включително без ограничение, отговорност за (а) загуба или корупция на данни, (б) загуба или повреда на оборудването, (в) всяка загуба или вреда, която не е предвидима от вас и от нас или за която не сте уведомявани от нас, че може да се случи, или (г) всяка загуба или щети, понесени от Потребителя в резултат на това, че от Вас не се вземат разумни предпазни мерки срещу тази загуба или вреда, като например чрез инсталирането на добър анти-вирусен софтуер.
2. Доставчикът не носи отговорност в случай на разпореждания на компетентните държавни органи, проблеми в Интернет и технически причини.
3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
4. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен.
5. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.
6. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
7. Всяка договорна клауза, с която Потребителят се отказва от правата, предоставени му по Закона за защита на потребителите е недействителна.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Инекскон ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителите. Ако Потребителят е бил регистриран в сайта, то страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
-след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;
-след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
-с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
2. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя или на адреса му, ако е предоставил тези свои данни на Дружеството.
3. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www. yconsultbg.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ХІ. ОБЩИ ПОЛУЖЕНИЯ

1.Тъй като сайтът е с рекламно-информационна цел и не се сключва договор от разстояние или договор извън търговския обект, Правата, които има Потребителят съгласно Закона за защита на потребителите за сключване на договор от разстояние, не намират приложение, тъй като не се сключва договор за продажба на стоки от разстояние или договор извън търговския обект.
2. В сайта https://www.yconsultbg.com не е предоставено Приложение № 1- Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителя, тъй като не се сключва договор, а сайта е с информативен характер и с рекламна цел.

ХІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и ще бъде/бъдат заменена/и от повелителните норми на закона или установената практика.
2. По всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
3. Тези Общи Условия за ползване, се уреждат от законите в България. Съдът на гр. София (България), има изключителна компетентност във връзка с всички спорове, произтичащи от използването на сайта и/или във връзка с тези Общи Условия за ползване, с изключение на всяко право, което е задължително за прилагане на приложимото право, за да се установи съдебно производство във място на обичайно пребиваване или местожителство на потребителите.
4.Настоящите общи условия са приети с решение на Едноличният собственик на капитала от 01.10.2021г..

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk